सहायक प्राध्यापक -१ संख्या,करारमा खुल्यो जागिर,उमेरहद ४३

मंसिर १७, २०८०

आवश्यकता !

आवश्यकता !!

आवश्यकता !!!

विज्ञापन नं. : ०३/०८०

क्याम्पस सञ्चालक समितिको मिति २०८० मंसिर १६ गतेको बैठकको निर्णयानुसार यस क्याम्पसमा बिहानी सत्रमा अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गर्ने सहायक प्राध्यापक आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रीतपूर्वकको आवेदन आह्वान गरिन्छ ।

१. पद सहायक प्राध्यापक- १

२. नियुक्तिको किसिम : करार ।

३. दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८० मंसिर २१ गते (बिहान १०:०० बजेभित्र)

४. छनौट प्रक्रिया कक्षा अवलोकन तथा अन्तरबार्ता

५. आवश्यक न्यूनतम योग्यता : मूल विषय अंग्रेजी लिई कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको

६. उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म ४३ वर्ष ननाघेको

७. तलब भत्ता : क्याम्पसको नियमानुसार

८. दरखास्त दस्तुर : रु. १००० ( एक हजार रुपैयाँ मात्र)

९. आवश्यक कागजात सम्बन्धित तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा नेपाली नगरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

१०. सम्पर्क मिति २०८० मंसिर २१ गते १० बजे

११. विज्ञापन मिति : २०८० मंसिर १७ गते

रीत नपुगेको तथा म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

सम्पर्क: ०५६-४१९०२३, ९८५५०५४७२३,

खिमानन्द अर्याल क्याम्पस प्रमुख

क्याम्पस सञ्चालक समितिको मिति २०८० मंसिर १६ गतेको बैठकको निर्णयानुसार यस क्याम्पसमा बिहानी सत्रमा अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गर्ने सहायक प्राध्यापक आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रीतपूर्वकको आवेदन आह्वान गरिन्छ ।

१. पद सहायक प्राध्यापक- १

२. नियुक्तिको किसिम : करार ।

३. दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८० मंसिर २१ गते (बिहान १०:०० बजेभित्र)

४. छनौट प्रक्रिया कक्षा अवलोकन तथा अन्तरबार्ता

५. आवश्यक न्यूनतम योग्यता : मूल विषय अंग्रेजी लिई कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको

६. उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म ४३ वर्ष ननाघेको

७. तलब भत्ता : क्याम्पसको नियमानुसार

८. दरखास्त दस्तुर : रु. १००० ( एक हजार रुपैयाँ मात्र)

९. आवश्यक कागजात सम्बन्धित तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा नेपाली नगरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

१०. सम्पर्क मिति २०८० मंसिर २१ गते १० बजे

११. विज्ञापन मिति : २०८० मंसिर १७ गते

रीत नपुगेको तथा म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

सम्पर्क: ०५६-४१९०२३, ९८५५०५४७२३,

खिमानन्द अर्याल क्याम्पस प्रमुख