माटोको सम्मानमा बोल्न नहुनेःपूर्वराजा

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीको लागि सन्देश दिंदै सत्य कहिल्यै हार्दैन, स्वाभिमान कहिल्यै मर्दैन भन्दै केही राजनीतिक दलहरु समक्ष केही प्रश्नहरु पनि उठाएका छन् ।

bfªsf] 3f]/fxLl:yt clDas]Zj/L dlGb/ bz{g ug{ hf“b} k”j{ /fhf 1fg]Gb| zfx . –tl:j/ M b’uf{nfn s];L÷sflGtk’/

२९८औं पृथ्वी जयन्तीको गत शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले राष्ट्र नायकहरुको बीरगाथा बारे बोल्न नसक्ने, माटोको सम्मानमा बोल्नै नहुने, अखण्डता र स्वाभिमानलाई कुण्ठित पार्ने एवं मुलुकले नचाहेको र असान्दर्भिक विषयमा मुलुकलाई विवादमा पार्ने प्रयास कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भनी उल्लेख गरेका छन् ।

newskiran.com

newskiran.com

You May Also Like